Definícia auditu

Ak hľadáte pomoc pri overení účtovnej závierky, stretnete sa s pojmom audit, audit finančných výkazov alebo štatutárny audit. Audítorské overenie účtovnej závierky upravuje Zákon

č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pojem štatutárny audit je definovaný ako „overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy. Z toho vyplýva, že ide o audit povinný zo zákona a tzv. „ dobrovoľný audit“, kedy môže byť dôvodom kúpa alebo predaj podniku alebo jeho časti, zvýšenie transparentnosti alebo záujem vlastníkov spoločnosti.

Štatutárny audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov, s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu, ak niesú v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

KONTAKT

INTEGRIA, s.r.o.

Krajinská cesta 24/A

821 07 BRATISLAVA

IČO: 35 754 052

DIČ: 2020253356

2021 © INTEGRIA, s.r.o. 

All rights reserved. Created by PC Life