Súvisiace povinnosti a termíny na predkladanie pre podnikateľov

Zostavenie účtovnej závierky

Účtovné jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku, sú povinné ju zostaviť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pritom ustanovuje, že účtovné jednotky sú povinné zostaviť účtovnú závierku najneskôr do dátumu, ku ktorému účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov. 


Schválenie účtovnej závierky a oznámenie o jej schválení

Účtovná jednotka musí účtovnú závierku schváliť najneskôr do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovná jednotka môže do registra účtovných závierok vložiť aj neschválenú účtovnú závierku, stále však platí, že účtovná závierka musí byť schválená vo vyššie uvedenej lehote. Keď účtovná jednotka účtovnú závierku schváli, je potrebné, aby bolo do registra uložené oznámenie o schválení účtovnej závierky, a to najneskôr do 15 pracovných dní od schválenia účtovnej závierky a to podľa vzoru vydaného Ministerstvom financií SR. Za schválenie účtovnej závierky je zodpovedný príslušný orgán na to určený.

Ukladanie Správy audítora a Výročnej správ do registra účtovných závierok

Účtovné jednotky priamo do Registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. Spôsob predloženia dokumentov do RÚZ je opísaný v §23b zákona o účtovníctve:

dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do RÚZ

dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy

účtovné jednotky verejnej správy doručujú dokumenty prostredníctvom systému štátnej pokladnice

Dokumenty do registra účtovných závierok sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú tieto dokumenty: 

• riadne konsolidované účtovné závierky,

• mimoriadne konsolidované účtovné závierky,

• súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

• výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,

• správy audítorov,

• individuálne výročné správy,

• konsolidované výročné správy,

• ročné finančné správy podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona o burze CP),

a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.

Správa audítora:

Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, ukladá v registri aj Správu audítora. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či podá účtovnú závierku neoverenú v lehote na podanie daňového priznania, vtedy ukladá neoverenú účtovnú závierku a dodatočne uloží Správu audítora, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.


Výročná správa:

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu Výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,

za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.

KONTAKT

INTEGRIA, s.r.o.

Krajinská cesta 24/A

821 07 BRATISLAVA

IČO: 35 754 052

DIČ: 2020253356

2021 © INTEGRIA, s.r.o. 

All rights reserved. Created by PC Life