Povinnosť štatutárneho auditu podľa §19 ods.1 zákona o účtovníctve

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať za rok 2020 účtovná jednotka, ktorá je:

1)

obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:


Celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3

čistý obrat presiahol 4 000 000 eur


Uvedené podmienky môžeme definovať takto:

celková suma majetku je brutto hodnota majetku zo súvahy,

suma čistých výnosov je suma výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Od 1.1.2015 sa definícia čistého obratu pozmenila a presunula sa

do § 2 ods. 15 ZÚ. Do čistého obratu sa započítavajú výnosy účtované v účtovej skupine 60 ( výnosy z predaja výrobkov, tovarov

a služieb po odpočítaní zliav). V prípade, keď účtovná jednotka účtuje

v účtovej skupine 64 o iných výnosoch a tieto sú predmetom jej činnosti, zahŕňajú sa po odpočítaní zliav aj oni do ukazovateľa čistého obratu. Do čistého obratu patria teda výnosy, ktoré sú predmetom podnikania účtovnej jednotky, nepatria tam napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku a podobne.

priemerný prepočítaný počet zamestnancov

v jednom účtovnom období presiahol 30

2)

obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

3)

ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, napr. zákon o bankách

4)

ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a, pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov ( IFRS).

Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

Obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Zmena veľkostných kritérií pre povinnosť auditu za rok 2020, 2021 a 2022

Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) schválenou dňa 9.7.2020 nastávajú zmeny

v povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom. Kritériá pre nasledujúce obdobia, t.j. 2020, 2021 a 2022 ( v porovnaní s pôvodnými pre rok 2019)

sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

2019
2020
2021
2022
majetok v €

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

čistý obrat v €

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

počet zamestnancov

30

30

40

50

KONTAKT

INTEGRIA, s.r.o.

Krajinská cesta 24/A

821 07 BRATISLAVA

IČO: 35 754 052

DIČ: 2020253356

2021 © INTEGRIA, s.r.o. 

All rights reserved. Created by PC Life